Verkeersonderzoek (afgerond)

In het verlengde van de dorpsvisie hebben we Bureau Juust in 2019 gevraagd om aanvullend een verkeersonderzoek uit te voeren voor Burgh-Haamstede.
Verkeer in de Kerkstraat

Update september 2021

In mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Verkeersstudie Burgh-Haamstede’ vastgesteld, waarna de raad op 24 juni heeft bepaald dat dit document als leidraad moet dienen voor het college van burgemeester en wethouders bij het uitwerken van het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma, het uitwerken van projecten en het toetsen van projectvoorstellen van initiatiefnemers, alsmede het opstellen van daaruit voortvloeiende voorstellen voor de gemeenteraad. 

De verkeersstudie vindt zijn basis in de dorpsvisie Burgh-Haamstede en is eind 2019 al gestart, in afwachting van de vaststelling van de dorpsvisie begin 2020. Het proces rondom de verkeersstudie heeft uiteindelijk meer dan een half jaar stilgelegen, maar is eind 2020 weer voortvarend opgepakt. Naast de verkeerskundige toetsing van de varianten uit de dorpsvisie en de reacties op de verkeerskundige vragen die voortkomen uit de dorpsvisie, kijken we in de verkeersstudie ook naar de integrale verkeerssituatie. Hierbij gaan we in op de verkeerskundige aspecten functie, inrichting en gebruik. Dit rapport kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de dorpsvisie. De verkeerskundige adviezen en richtlijnen in het rapport vormen input en afwegingskaders voor de uitwerking van projecten, voor zowel (infrastructurele) projecten die de gemeente zelf uitvoert als voor projecten die ontwikkelaars opstarten. De prioritering van deze aanbevelingen vergt een nadere uitwerking en moet in nauwe samenhang met de andere sleutelprojecten worden bezien.

U kunt de rapportage hier lezen.
 

Update april 2021

De afgelopen maanden hebben we forse vooruitgang geboekt bij het opstellen van het verkeersonderzoek voor Burgh-Haamstede. Nadat we met de project- en werkgroep tot een concept rapportage zijn gekomen, hebben alle bewoners en ondernemers in maart twee weken de gelegenheid gehad om opmerkingen te maken c.q. vragen te stellen over de concept rapportage. Hiervan is acht keer gebruik gemaakt.

Momenteel verwerken we de ingekomen ‘zienswijzen’, hetgeen moet leiden tot een eindrapportage, die we graag in mei aan het college ter besluitvorming willen voorleggen. Vervolgens kan de raad het rapport in juni vaststellen. In de verkeersstudie wordt ook een korte doorkijk gemaakt naar concrete projecten en vervolgopdrachten.

Concept verkeersstudie beschikbaar

Op 18 december 2020 heeft de stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede de concept verkeersstudie Burgh-Haamstede vastgesteld.
De concept verkeersstudie is vervolgens nog voor de feestdagen gedeeld met de project- en werkgroep leden, die op 15 januari 2021 voor het eerst in een gezamenlijke bijeenkomst van gedachten hebben gewisseld over de inhoud van de concept verkeersstudie. 
Tijdens de bijeenkomst van de project- en werkgroep zijn nog diverse aandachtspunten en aanvullende vragen de revue gepasseerd. Die worden momenteel door bureau Juust verwerkt in een volgend concept, dat we graag op 9 februari aan ‘het dorp’ presenteren. Meer informatie hierover volgt.

Projectinformatie

In de voorlopige rapportage (1e kwartaal 2020) wordt een beeld geschetst van de huidige kwaliteiten, de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst.
Een belangrijk doelstelling is het onderzoeken van het verminderen van de hoeveelheid autoverkeer op de dorpsas. Functieverplaatsing kan daaraan bijdragen.

Het rapport is nog niet uitgewerkt tot een eindadvies. Daarvoor is het nodig de inhoud met diverse betrokkenen te bespreken. Dat willen we in het 1e kwartaal van 2021 doen. Uitgangspunt van de rapportage blijft overigens een beschrijving van de huidige situatie met een korte doorkijk naar de toekomst. Vervolgens kan het verkeersonderzoek worden afgerond als basisdocument voor verdere infrastructurele keuzes. Die keuzes kunnen slechts integraal worden afgewogen en alleen worden gemaakt in relatie tot de uitwerking van de centrumplannen. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn onder meer de verplaatsing van Market Plaza en de uitkomsten van het strategisch programma.

Doel is om het verkeersonderzoek in het 2e kwartaal van 2021 af te ronden.