Verplaatsing en herontwikkeling Bijkerk en Koebel

Bouwbedrijf Bijkerk is al jaren gevestigd aan de rand van het centrum van Burgh.
vrachtwagen van de firma Bijkerk

Update februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2022 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan voor de herontwikkeling van de locaties aannemingsbedrijf Bijkerk en groepsaccommodatie de Koebel en ook de verplaatsing van het aannemingsbedrijf naar de rand van de Roterij. 
De gezamenlijke terreinen van Aannemingsbedrijf Bijkerk B.V. en De Koebel zijn als structuurversterkende locatie te typeren en passen binnen het gemeentelijk woningbouwbeleid. De ontwikkelaar wil graag het aannemingsbedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten aan de Zandstraat verplaatsen naar (de rand van) het bedrijventerrein De Roterij en de (verblijfs)recreatieve activiteiten van De Koebel aan de Zandstraat beëindigen. Om vervolgens op deze beide terreinen tot woningbouw over te gaan. Deze ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij zijn al enige tijd met de ontwikkelaar in overleg over het beoogde bouwprogramma en de inrichting van de daarbij behorende buitenruimte voor de beide locaties aan de Zandstraat. Een intentieovereenkomst (inclusief het startdocument) legt de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen vast. De overeenkomst is al getekend. De verwachting is dat rond de zomer de ruimtelijke haalbaarheid van het integrale plan is onderzocht, zodat we vervolgstappen kunnen bepalen.

Update Augustus 2022

Gemeentelijke medewerkers hebben in de eerste helft van 2022 diverse overleggen gevoerd met de directeur van Bouwbedrijf Bijkerk (initiatiefnemer) over de verplaatsing van zijn bedrijfsactiviteiten naar de rand van de Roterij, zodat op de huidige locatie van het bouwbedrijf en de Koebel vervolgens woningen gebouwd kunnen worden.

De gemeente en de initiatiefnemer hebben op hoofdlijnen ‘overeenstemming’ over het woningbouw programma en de invulling van de beoogde locatie aan de rand van de Roterij. Om deze ontwikkeling een stap verder te kunnen brengen, sluit de gemeente in het najaar van 2022 een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer. Het is de bedoeling dat de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de integrale ontwikkeling wordt aangetoond in 2023, zodat in 2024 de ruimtelijke procedure uitgevoerd kan worden.

Projectinformatie

De aanwezigheid van het bouwbedrijf veroorzaakt hinder (geluid, vervoer et cetera) voor de omgeving en bovendien is het bouwbedrijf beperkt in zijn (groei)mogelijkheden. Verder is de groepsaccommodatie van de Koebel dus ook gelegen tussen woningbouw en bedrijvigheid, hetgeen niet de meest ideale plaats is voor een verblijfsrecreatieve functie. De functie woningbouw past veel beter bij de huidige locatie van het bouwbedrijf en de groepsaccommodatie. Daarmee sluit de locatie beter aan op aansluitende woonbebouwing en op de functies in het centrum van Burgh.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche