Concept verkeersstudie Burgh-Haamstede ter inzage van 1 tot en met 14 maart

19 september 2023

De afgelopen maanden heeft de gemeente, in nauwe samenspraak met een project- en werkgroep, de concept verkeersstudie Burgh-Haamstede opgesteld. Van 1 tot en met 14 maart 2021 is er een mogelijkheid om hierop te reageren.

AANLEIDING ONDERZOEK

In de dorpsvisie Burgh-Haamstede zijn verschillende verkeersopgaven benoemd. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft eind 2020 aan een verkeerskundig bureau (Juust) opdracht gegeven om de diverse verkeerskundige opgaven verder te onderzoeken. Het resultaat hiervan is de concept verkeersstudie Burgh-Haamstede. De uitkomsten en aanbevelingen in de verkeersstudie moeten helpen bij de verdere uitwerking van concrete projecten, waaronder de herinrichtingsopgaven in de openbare ruimte (zoals de Noordstraat).

OPZET ONDERZOEK

In de concept verkeersstudie zijn eerst de verkeerskundige opgaven uit de dorpsvisie samengevat. Vervolgens wordt de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht. Dit doen we door functies, inrichting en het gebruik van wegen en straten voor zowel het autoverkeer, langzaam verkeer, vrachtverkeer en het openbaar vervoer in kaart te brengen. Daaruit volgen ‘knelpunten’, waaraan vervolgens mogelijke oplossingen worden gekoppeld. Die oplossingen leiden tot aanbevelingen, met een onderscheid in noodzakelijke en wenselijke verkeersmaatregelen.

REAGEREN?

Reacties kunt u van 1 tot en met 14 maart 2021 sturen naar ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl. Wij willen u  verzoeken reacties kort en bondig te houden. Wij zullen reacties zo spoedig mogelijk (uiterlijk eind maart) beantwoorden en aangeven of dit tot aanpassing van de rapportage leidt en zo nee, waarom niet.

PLANNING VERDERE PROCES

Het is de bedoeling dat het college van burgemeester en wethouders de definitieve rapportage in april 2021 vaststelt, nadat deze rapportage is gepresenteerd in een openbare bijeenkomst.