Inprikker Burgh

De aansluiting van de Weeldeweg op de N57 voldoet niet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit levert verkeersveiligheidsproblemen op.
polderweg met fietsstroken met twee fietsers

Update februari 2023

Vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit en vanwege het feit dat de nut en noodzaak van een Inprikker in het kader van de uitwerking van het stedenbouwkundig plan nader moet worden beoordeeld, wordt er momenteel geen uitvoering gegeven aan dit project.

Update Augustus 2022

In verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit en de vele andere lopende projecten in Burgh-Haamstede heeft het college besloten dit project pas in 2023 op te pakken. De ‘inprikker’ is wel onderdeel van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas dat momenteel wordt voorbereid.

Projectinformatie

De Weeldeweg vormt in de huidige situatie de ‘inprikker’ naar het centrum van Burgh, terwijl deze hiervoor, gezien de beperkte ruimte, niet geschikt is. De inrichting van het wegvak en de kruising met de N57 voldoen niet aan de eisen. De route is simpelweg te smal om de aantallen verkeer te kunnen verwerken. De ruimte en mogelijkheden voor aanpassing zijn beperkt. Zolang Market Plaza op de huidige locatie gevestigd is of daar in de nabije toekomst nieuwe invulling aan wordt gegeven, moet rekening worden gehouden met de ontsluiting van dit verkeer. Om de problematiek structureel op te lossen en het centrum van Burgh te verbinden met de N57 is een nieuwe ‘inprikker’ van Burgh noodzakelijk. In de verkeersstudie zijn al enkele suggesties gedaan, maar dit vergt een nadere uitwerking.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche