Geluksmomenten en verfraaiing entrees

In de dorpsvisie is het verfraaien van de entrees van het dorp opgenomen. Doel is om de rotondes (inprikkers) naar de diverse kernen herkenbaar en zo mogelijk speels in te richten. Dit project hebben we voorzichtig opgestart. Er heeft afstemming plaatsgevonden met RWS over het herkenbaar inrichten van diverse bestaande en nog aan te leggen rotondes.
Rotonde bij entree Burgh-Haamstede

Update februari 2023

Nadat de project- en werkgroep hadden besloten om een speelvoorziening te maken voor kinderen in de leeftijdscategorie voor basisschoolleerlingen, hebben we de leerlingen van beide basisscholen in de planvorming betrokken. In oktober 2022 hebben zij diverse mogelijke speelelementen gepresenteerd aan een jury bestaande uit leden van de project- en werkgroep. Vervolgens is de projectgroep aan de slag gegaan met alle ideeën en zijn diverse door de kinderen aangedragen speelelementen verwerkt in het ontwerp voor de speelvoorziening. We hopen het ontwerp in maart 2023 te laten vaststellen door het college, evenals de locatie. Daarbij is het ook de bedoeling om het volledige budget van dit project voor het ‘geluksmoment’ in te zetten. 

We zien voorlopig af van het verfraaien van de entrees. Op het moment dat Rijkswaterstaat alsnog toestemming geeft om de rotondes (onder voorwaarden) te verfraaien, dan ontbreekt het noodzakelijke budget om tot uitvoering over te gaan. Gelet op het plantseizoen kan dit op zijn vroegst in het najaar/de winter van 2023/2024 plaatsvinden. Indien nog aan de orde, dan zullen wij aan uw college een nieuw voorstel presenteren met een specifiek verzoek om budget vrij te maken, gebaseerd op een raming of inschrijfstaat van een aannemer.

Update Augustus 2022

De oorspronkelijke gedachte van de ‘geluksmomenten’ is het realiseren van een project ‘voor en door’ jongeren. In samenspraak met de project- en werkgroep is besloten dat we ons op de basisschooljeugd gaan richten. De leerlingen van de Kirreweie en Onder de Wieken gaan per groep een idee uitwerken over wat ze missen in het dagelijks leven in Burgh-Haamstede. De enige voorwaarden die we stellen, zijn dat het idee in de openbare ruimte gemaakt kan worden, dat het veilig is en dat het jaren mee moet gaan. De scholen moeten de plannen uiterlijk in september indienen. Een jury met onder meer betrokken inwoners uit Burgh-Haamstede beoordeelt deze plannen begin oktober. Daarna kijken we of, waar en wanneer we het idee kunnen realiseren. Dat wordt sowieso 2023.

Verfraaiing van de entrees betekent in de praktijk verfraaien van de rotondes, die rond de kern zijn aangelegd. We hebben voor nu besloten mooie beplanting aan te brengen. De beplanting moet klimaat adaptief, zoveel mogelijk streekeigen en onderhoudsvriendelijk zijn, én de rotondes jaarrond een fraai beeld geven. Verder moet de beplanting voldoen aan de randvoorwaarden die Rijkswaterstaat stelt aan de inrichting van rotondes. Uitvoering is gepland eind najaar 2022/winter 2023.

In de toekomst kan er misschien nog een kunstwerk of een ander object aan een of meer rotondes toegevoegd worden. 

Projectinformatie

Na afronding van de dorpsvisie zijn voor de projecten ‘Geluksmomenten’ en ‘Verfraaiing entrees’ financiële middelen opgenomen in de gemeentelijke begroting. Bij het opstellen van het procesvoorstel en planning in het 4e kwartaal van 2020 zijn deze projecten ook al belegd. Uiteindelijk is het opwaarderen van rotondes langs de kernen nog niet uitgevoerd, aangezien Rijkswaterstaat eerst de werkzaamheden aan de nieuwe rotondes wilde afronden en de vormgeving van de rotondes ook moest voortkomen uit de landschappelijke en cultuurhistorische analyse. Voor wat betreft de geluksmomenten geldt dat de dorpsraad en ondernemersvereniging nog geen verdere initiatieven hebben genomen dan wel gehonoreerd, uitgezonderd het toekennen van een kleine bijdrage (€ 5.000) aan de opwaardering van de Vleugelbunker.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche