Dorpsvisie vastgesteld

Beste inwoners,

 *De dorpsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 januari j.l.

Dit is gebeurd met inachtneming van de zienswijzen antwoordnota.

Hierin is op een aantal punten rekening gehouden met de inbreng van een aantal inwoners.

 

*Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor

de uitwerking van de visie budget beschikbaar gesteld.

Hiermee wordt het opstellen van het herinrichtingsplan van de dorpsas gefinancierd alsmede  het  stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Haamstede centrum.

Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij ontwikkeling van deze plannen.

 *Voordat daarmee wordt begonnen zal er eerst een uitgewerkt proces voorstel worden ontwikkeld in overleg met  en voorgelegd voor aan de formele organen, zoals de Projectgroep en Stuurgroep, waarin de dorpsraad is vertegenwoordigd.

 

Dit alles moet er toe leiden dat half 2021 de spa de grond in kan.

Zodra we meer weten hoort u van ons.

RVS_vaststelling_dorpsvisie_Burgh-HaamstedeLSD_motie_procesvoorstel_uitvoering_dorpsvisie

 Bestuur Dorpsraad.

Concept dorpsvisie Burgh-Haamstede gereed

 Beste inwoners en ondernemers,

Wij zijn eruit en willen nog graag met u in gesprek over het resultaat: De Dorpsvisie Burgh Haamstede.

Terugblik op proces

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we, steeds geïnspireerd door u, samen met de ondernemersvereniging, vertegenwoordigers vanuit de kernen en de gemeente, gewerkt aan de eerste dorpsvisie voor Burgh Haamstede.

 

Een uitdagende opgave was het,  in  het  grootste  dorp  van  het  eiland  met  4400  inwoners  verdeeld over vijf kernen, ieder met een eigen identiteit, in een zeer uitgestrekt gebied, maar ook als geheel een grote toeristische trekpleister. Eenheid in verscheidenheid noemden we het en dat wilden we vooral zo houden.

 

Het was een intensief proces dat begon met de wensbrievenactie waarvan u massaal gebruikmaakte, hiermee hielp u ons geweldig om een indruk te krijgen over wat er leefde. Daarna volgden interviews, keukentafel- gesprekken met sleutelfiguren, gesprekken bij markten en evenementen met de bakkersfiets. Ook kregen we vele e-mails met ideeën en opmerkingen. En spraken we u op straat, in de winkel enz. De eerste inloopavonden die we in de afzonderlijke kernen organiseerden werden massaal bezocht. We haalden er veel op en gingen daar ook met u in gesprek. Een klankbordgroep samengesteld uit alle lagen van onze bevolking adviseerde ons driemaal. In een tweede sessie, nu informatieavonden geheten, op drie locaties, keken we met elkaar of we op de goede weg zaten en stelden we onze analyse bij. De laatste sessie van twee informatieavonden werd zo druk bezocht dat een zaaldiscussie onmogelijk was; echter spraken we met heel veel mensen na afloop één op één en kregen we daardoor ook veel mee, juist van mensen die in een volle zaal niet zo gauw het woord nemen. Er was eensge- zindheid, maar er waren ook thema’s waar verschillend over werd gedacht, we hebben ons dat ter harte genomen.

Wat is het resultaat?

Toch menen we dat de voorliggende dorpsvisie de grootste gemene deler is van wat we hoorden zonder in een grijze visie terecht te komen. De visie heeft absoluut kleur op de wangen en leidt ertoe dat Burgh Haamstede weer de authentieke en klassieke badplaats met de allure van weleer wordt, goed om te wonen en als aantrek- kelijke toeristische trekpleister op te bloeien. Het is nu aan u om te oordelen of we daarin zijn geslaagd. Daarom nodigen wij u uit om nog één keer met ons één op één in gesprek te gaan.

Waar kunt u het resultaat lezen?

We willen u graag de gelegenheid geven om het resultaat te lezen.  In het dorpshuis De Schutse liggen ook boekjes van de concept-dorpsvisie. Wilt u een eigen exemplaar dan, kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de dorpsraad. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of een reactie wilt geven. Daarvoor kunt u bij ons langskomen in het dorpshuis.

  download presentatie resultaat dorpsvisie Burgh-Haamstede

download bijlagen Dorpsvisie

 

Praten over de dorpsvisie in het dorpshuis

In de zomer, van juli tot en met 16 september zijn wij, leden van de dorpsraad, op de volgende dagen aanwezig in het dorpshuis de Schutse vanaf 19.30 uur om met u te praten over de dorpsvisie. 

24 en 25 juli

15 en 16 augustus

26 en 27 augustus.

 We gaan dan graag met u in gesprek en beantwoorden uw vragen.

 

Met vriendelijke groet,

De dorpsraad Burgh-Haamstede

Naast de mogelijkheid om met de dorpsraad in gesprek te gaan over de dorpsvisie wil de gemeente iedereen de gelegenheid geven om zijn reactie op de concept-dorpsvisie Burgh-Haamstede te geven aan de gemeenteraad die uiteindelijk de dorpsvisie zal vaststellen. In verband met de zomervakantie kiezen we voor een langere inspraakperiode dan gebruikelijk.

 

Inspraakreacties aan de gemeente tot en met 16 september

Bij de gemeente kunnen er tot en met 16 september inspraakreacties worden ingediend. Dit kan schriftelijk, per post ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Wilt u per e-mail reageren dan kunt u e-mailen aan kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0111 45 22 59.

Nadat de gemeente alle reacties ontvangen heeft gaat ze deze beoordelen en mogelijk wordt de visie daarop aangepast.

 

Gemeenteraad beslist

Burgemeester en wethouders zullen de concept-dorpsvisie samen met de antwoordnotitie (die de beantwoording van de inspraakreacties bevat) en voorgestelde aanpassingen voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit uiteindelijk om, de dorpsvisie inclusief de uitvoerings- agenda en bijbehorende investeringen, vast te stellen. De huidige planning is dat het besluit in november zal worden genomen.

 

Wanneer gaat de schop in de grond?

Als bijlage bij de dorpsvisie zit een uitvoeringsagenda. U kunt hierin lezen met welke projecten we aan de slag gaan en wanneer. Op het moment dat we het project uitwerken wordt u weer betrok- ken, want u als bewoner of ondernemer weet goed waar er in uw omgeving echt behoefte aan is.

 

Met vriendelijke groet,

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

 

 

ZONNEPANELEN PARK IN DE BURGH- WESTLAND POLDER

Zonnepanelen park Burgh-Westland

De dorpsraad wil in de dorpsvisie ruimte geven aan inwoners en bedrijven voor zonnepanelen op daken. Ook staat de dorpsraad positief tegenover duurzame energie opwekking; in dat verband is de dorpsvisie een mooi moment voor het maken van principiële keuzes hierbij.
Voor zonneweiden ligt dat genuanceerder. Hier is de leidraad, de gemeentelijke Omgevingsvisie zoals die thans voorligt voor vaststelling, waarin de flora en fauna en de planologische aspecten meewegen.

Voor Burgh-Haamstede komt daar wat betreft de dorpsraad bij, extra terughoudend te zijn met het gebruik voor zonneparken, van die delen van het agrarisch landschap die een belangrijke waarde toevoegen aan de identiteit van ons dorp en onze inwoners, of het toeristisch visitekaartje zijn van Burgh-Haamstede.

Met bovenstaande in acht genomen zal de dorpsraad ook het plan voor het realiseren van een zonnepark in de Burgh- en Westlandpolder in Westenschouwen beoordelen.
Ook de opvattingen van de direct omwonenden zullen we vanzelfsprekend meewegen.

Dorpsraad Burgh-Haamstede

 Noordstraat en de Kastanjes.

Noordstraat en de Kastanjes

Noordstraat en de Kastanjes

20 november werd in de Noordstraat weer een boom geveld die niet veilig werd geacht.

Ook werd op diezelfde dag in opdracht van de gemeente een inspectie naar de gezondheidstoestand van alle kastanjebomen uitgevoerd door Terra Nostra.

Enkele geïnteresseerde burgers waren op hun verzoek hierbij aanwezig.

De resultaten van het onderzoek worden zodra het rapport klaar is met het bestuur van de dorpsraad besproken.

Wij zullen eea daarna met u delen.

 Het bestuur vd dorpsraad.