Dorpsvisie vastgesteld

Beste inwoners,

 *De dorpsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 januari j.l.

Dit is gebeurd met inachtneming van de zienswijzen antwoordnota.

Hierin is op een aantal punten rekening gehouden met de inbreng van een aantal inwoners.

 

*Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor

de uitwerking van de visie budget beschikbaar gesteld.

Hiermee wordt het opstellen van het herinrichtingsplan van de dorpsas gefinancierd alsmede  het  stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Haamstede centrum.

Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij ontwikkeling van deze plannen.

 *Voordat daarmee wordt begonnen zal er eerst een uitgewerkt proces voorstel worden ontwikkeld in overleg met  en voorgelegd voor aan de formele organen, zoals de Projectgroep en Stuurgroep, waarin de dorpsraad is vertegenwoordigd.

 

Dit alles moet er toe leiden dat half 2021 de spa de grond in kan.

Zodra we meer weten hoort u van ons.

vastgestelde dorpsvisie Burgh-Haamstede

RVS_vaststelling_dorpsvisie_Burgh-Haamstede

LSD_motie_procesvoorstel_uitvoering_dorpsvisie

 Bestuur Dorpsraad.

ZONNEPANELEN PARK IN DE BURGH- WESTLAND POLDER

Zonnepanelen park Burgh-Westland

De dorpsraad wil in de dorpsvisie ruimte geven aan inwoners en bedrijven voor zonnepanelen op daken. Ook staat de dorpsraad positief tegenover duurzame energie opwekking; in dat verband is de dorpsvisie een mooi moment voor het maken van principiële keuzes hierbij.
Voor zonneweiden ligt dat genuanceerder. Hier is de leidraad, de gemeentelijke Omgevingsvisie zoals die thans voorligt voor vaststelling, waarin de flora en fauna en de planologische aspecten meewegen.

Voor Burgh-Haamstede komt daar wat betreft de dorpsraad bij, extra terughoudend te zijn met het gebruik voor zonneparken, van die delen van het agrarisch landschap die een belangrijke waarde toevoegen aan de identiteit van ons dorp en onze inwoners, of het toeristisch visitekaartje zijn van Burgh-Haamstede.

Met bovenstaande in acht genomen zal de dorpsraad ook het plan voor het realiseren van een zonnepark in de Burgh- en Westlandpolder in Westenschouwen beoordelen.
Ook de opvattingen van de direct omwonenden zullen we vanzelfsprekend meewegen.

Dorpsraad Burgh-Haamstede

 Noordstraat en de Kastanjes.

Noordstraat en de Kastanjes

Noordstraat en de Kastanjes

20 november werd in de Noordstraat weer een boom geveld die niet veilig werd geacht.

Ook werd op diezelfde dag in opdracht van de gemeente een inspectie naar de gezondheidstoestand van alle kastanjebomen uitgevoerd door Terra Nostra.

Enkele geïnteresseerde burgers waren op hun verzoek hierbij aanwezig.

De resultaten van het onderzoek worden zodra het rapport klaar is met het bestuur van de dorpsraad besproken.

Wij zullen eea daarna met u delen.

 Het bestuur vd dorpsraad.